Sitemap   |   Logga in

******************* 
I Nyårsbrevet från SRF 
informerades kort om några av 
höstens möten, några remissvar
samt innehållet i de senaste
tidningsnumren.                                

HÄMTA NYÅRSBREVET!


*******************

maj 2016

Styrelsen för Skärgårdarnas Riksförbund 2016

HÄMTA KONTAKTBLAD HÄR


*******************

2016-04-21

Uppdaterat presentationsblad SRF

HÄMTA BLADET HÄR!


*******************

2015-11-19

Bildpresentation av SRF

Vad är SRF? Här presenteras organisationens verksamhet.

HÄMTA PRESENTATIONEN HÄR!


******************* Bekymmer med hemsidesadressen?

Vi har fått rapporter om att www.skargardarna.se
fungerar dåligt för en del när det gäller att komma vidare till arbetsgrupperna.

Ett tips är att i stället använda den långa gamla adressen www.skargardarnasriksforbund.se

Vi hoppas komma till rätta med detta så båda fungerar bra.               


  Välkommen till

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND 

 
                                                                   

SRF representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och ö-föreningar från Koster i väster till Luleå i norr samt i de stora insjöarna.
Vi arbetar för en levande skärgård – året om!


Aktuellt från SRF

APRIL 2017

*****************************************

Yttrande Landsbygdskommitténs slutbetänkande
Skärgårdarnas Riksförbund har såsom många andra remissinstanser svarat på den omfattande remissen. (SOU 2017:1) Remissvaret är ett resultat där alla våra medlemsföreningar har medverkat. Dessutom har frågan behandlats på SRF:s årsmöte.                                                                                                        

Sammanfattningsvis har SRF följande synpunkter:

  • Av skärgårdarnas cirka 70 000 innevånare bor och verkar cirka 50 000 under minst lika utmanande förhållanden som de 23 kommuner som speciellt pekas ut i utredningen. SRF anser att öar utan fast landförbindelse skall jämställas med gles glesbygd och kustremsan skall betraktas som glesbygd.
  • Strandskyddets tillämpning kan inte utelämnas i en sammanhållen politik för skärgårdarna.
  • Målsättningen att alla skall ha tillgång till snabbt bredband välkomnas. SRF anser att den framtida organiseringen av både utbyggnad, drift och underhåll bör utredas för att bredband skall kunna bli ett femte transportslag.
  • Utredningen föreslår att reglerna för reseavdrag skall förändras från tidsvinst till avstånd. Detta skulle starkt missgynna skärgårdarna där ofta en båtresa som är tidskrävande ingår även i en kortare resa.
  • En översyn av riksintressen välkomnas, för att balansera bevarandekrafterna anser SRF att skärgårdarnas befolkning skall ges talerätt vid överklaganden som berör skärgårdarnas kärnfrågor på samma sätt som vissa större intresseorganisationer.
  • Finansieringen av utredningens 75 förslag är svag, den bygger på ett förändrat reseavdrag och besparingar inom bredbandsutbyggnaden. 

Framsida SRF yttrande Remiss Landsbygdskommitténs slutbetänkande  

LÄS HELA REMISSVARET HÄR!


********************************************

Skärgårdskonferens - starten för ett nytt nätverk                       

Skärgårdarnas Riksförbund bjöd in tjänstemän som har skärgård med i sitt uppdrag. Konferensen hölls i mitten av mars och lockade deltagare från hela landet. Det blev en intressant dag med erfarenhetsutbyte och goda exempel på skärgårdsutveckling.

Minnesanteckningar har skickats ut och en artikel finns med i Vi skärgårdsbor nr 1 2017.                  

LÄS MINNESANTECKNINGARNA HÄR!


********************************************

Månadens bild

"Det grönskar, naturen vaknar och åkrarna förbereds för nya odlingar."

April bjuder på en vårbild från Vinöns i Hjälmaren.
Fotograf är Eva Widlund.

APRIL 2017
I mitten av månaden infaller påsken och kanske blir det lite påskledigt.

ons 5 SRF dialogmöte Tillväxtverket
fre-lö 7-8 SRF årsstämma på Visingsö
ti 11 SRF styrelsemöte, telefon
ti 25 ESIN Skypemöte

2014-04-26 10-23-00  

SE MARSBILDEN HÄR!


********************************************

Vattnet är vår väg - Bränslebeskattningen                         

Bränslefrågan är en bit på väg - men den är inte klar. Skärgårdarnas Riksförbund har deltagit i möten med skatteutskottet och skrivit remissvar i denna fråga. Följ utvecklingen på Skärgårdsbryggan, i tidningen Vi skärgårdsbor och på hemsidan.

LÄS REMISSVARET HÄR!


********************************************


********************************************

Slutrapporten Projekt Next Stop Small Islands

Det nordiska demografiprojektet är avslutat. Det är ett samverkansprojekt mellan Danmark, Finland och Sverige under projektledning i Danmark. Vad är det som påverkar befolkningsantalet på nordens öar? Nu är slutrapporten klar som berättar om hur befolkningsutvecklingen ser ut i Danmark, Finland och Sverige. Rapporten är på danska.

Läs om slutrapporten i Vi skärgårdsbor nr 1 2015 sid 4
Se även artikel om projektet i Vi skärgårdsbor nr 4 2014 sid 3-5

HÄMTA SLUTRAPPORTEN HÄR!


********************************************

Medlemstidningar

FLERA medlemstidningar finns att läsa! Årets tidningar och medlemsblad kommer
undan för undan. Ö-bladet från Vinön kommer varje månad. 

Flera av SRF:s föreningar ger ut tidningar månadsvis eller kvartalvis. Vi lägger alltid dessa tidningar på sidan Medlemsföreningar. Enklast att hitta tidningarna är att klicka
på texten under bilderna här nedan så kommer du direkt till sidan.

BSR_NB_07B_Sida_1  Bladet 1 2016_omsl  Bränn 2016-1 web_Sida_01  01- Framsida Ö-bladet april 2016  01- Framsida Ö-bladet maj 2016  01- Framsida Ö-bladet juni 2016  Bladet 2-2016_omsl  01- Framsida Ö-bladet juli 2016  Bränningen nr2 2016_Sida_01  Holmönytt 2016  Nämdö Nu36 maj 16  01- Framsida Ö-bladet augusti 2016  Ö-bladet september 2016  Nämdö Nu37 juli 16  01- Framsida Ö-bladet oktober 2016  Bränningen nr3 2016 sid1  Ö-bladet november 2016  01- Framsida Ö-bladet december 2016  01- Framsida Ö-bladet januari 2017  Bladet nr 3-16-1  01- Framsida Ö-bladet februari 2017  framsida o-bladet mars 2017  01- Framsida Ö-bladet april 2017  

HITTA MEDLEMSTIDNINGAR - KLICKA HÄR!


Nya Skärgårdsbryggan

Läs skärgårdsnyheter på Nya Skärgårdsbryggan!
www.skargardsbryggan.com 
                                          

TIPS till Skärgårdsbryggan skickas på skargardsbryggan@skargardarna.se                      


Vi skärgårdsbor

Första numret för i år är på väg till er läsare.                      


Vi skärgårdsbor 2017 nr1*****************************
APRIL 2017

För att se SRF:s aprilblad. KLICKA på bilden!


Kalenderblad april 2017*****************************
NYÅRSNUMMER

För att läsa tidningen. KLICKA på bilden!


Vi skärgårdsbor 2016 nr4
Åsa Nilsson   Webbproduktion